دوره ها: کشاورزی ومنابع طبیعی

 1. پرورش قارچ خوراکی
  مدرس: دکتر ابراهیم خلیل وند
  سطح: 1
  زمان: 1396/12/15
 2. سنجش از راه دور
  مدرس: دکتر امید رفیعیان
  سطح: مقدماتی
  زمان: 1396/12/09
 3. اصول و مبانی سنجش از راه دور
  مدرس: دکتر امید رفیعیان
  سطح: 1
  زمان: 1396/10/06
×

دوره های انتخابی